Direct advies
Bel 0172 - 424499 voor advies 
van één van onze medewerkers.
 
Openingstijden
Maandag: 13:00 - 17:30
Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 - 17:30
Zaterdag: 10:00 - 16:00
Zondag: gesloten

Algemene voorwaarden

Electro World Hoogendoorn gebruiksvoorwaarden

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden
2. Inhoud van de site, eigenaar en restricties gebruiker
3. Gebruik van de Website
4. Prijzen en producten
5. Informatie op de Website
6. Aansprakelijkheid
7. Toepasselijke wetgeving
8. Privacyverklaring

1. ACCEPTATIE VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Gelieve deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig door te lezen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van de internetsite www.hoogendoornwitgoed.nl (de “Website”). Door het bezoeken en gebruiken van de Website geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

Electro World Hoogendoorn behoudt zich het recht voor om veranderingen aan de Website en aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen zonder eerdere berichtgeving. U dient deze Gebruiksvoorwaarden elke keer in te zien als u onze site bezoekt. Door gebruik te maken van de Website geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met alle wijzigingen en herzieningen. Van toepassing is steeds de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden.

2. INHOUD VAN DE SITE, EIGENAAR EN GEBRUIKSRESTRICTIES
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie, inhoud en vormgeving van de website, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, foto's, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als “Inhoud”) berusten uitsluitend bij Electro World Hoogendoorn, danwel haar (toe)leveranciers/licentiegevers. Het is u toegestaan om uitsluitend één kopie van de Inhoud te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoogendoorn Witgoed mag niets van de Inhoud van deze Website worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook.

De namen "Electro World Hoogendoorn" ''Electro World'' alsmede vervoegingen van deze naam en beeldmerken zijn gedeponeerde handelsmerken van United Retail B.V. Het is niet toegestaan de op de website aangebrachte merk- of onderscheidingstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om de betreffende Inhoud of enige informatie op de Website of enig gedeelte daarvan te wijzigen.

Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de Inhoud van de Website, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Electro World Hoogendoorn opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Electro World Hoogendoorn, ten strengste verboden.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE
U gaat ermee akkoord de Website op een verantwoordelijke manier te gebruiken die in volledige overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden en met de wettelijke regels hieromtrent.

U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet)gebruiker/bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan:

• gebruik maken van de (Inhoud van de) Website en de daarin opgenomen informatie in strijd met de wet, goede zeden, openbare orde en/of deze Gebruiksvoorwaarden;
• afbreukmakende, misleidende of anderszins onrechtmatige of verboden informatie verspreiden;
• informatie verspreiden die de goede naam van de Website, Electro World Hoogendoorn of enige derde aantast;
• handelen in strijd met de rechten van Electro World Hoogendoorn en/of enige derde;
• virussen verspreiden en/of andere maatregelen nemen, die de goede werking van de website kunnen aantasten, de toegang tot de Website verhinderen en/of beperken en/of Electro World Hoogendoorn en/of derden kunnen schaden;
• de goede werking van de Website onredelijk belasten;
• informatie of persoonlijke gegevens opgenomen op de Website, al dan niet van enige derde kopiëren, verwerken, bewerken of (verder) verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Electro World Hoogendoorn of de betreffende derde;
• ontwijken en/of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website;

U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze Website stuurt of op andere wijze aan Electro World Hoogendoorn ter beschikking stelt eigendom van Electro World Hoogendoorn worden en blijven. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen van uw eventuele wachtwoord.

4. PRIJZEN EN PRODUCTEN
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdragen. Prijs-, modelwijzigingen en foutieve vermeldingen worden voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Acties en aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Op=Op. Bezorg- en installatiekosten kunnen in sommige gevallen niet inbegrepen zijn. Vraag hiervoor naar de voorwaarden bij Electro World Hoogendoorn.

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door UNETO, die bij ons en bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 144/1996 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

5. INFORMATIE OP DE WEBSITE
Electro World Hoogendoorn streeft ernaar de informatie op de Website zo actueel mogelijk te houden maar kan niet garanderen dat de informatie op deze site steeds volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal Hoogendoorn Witgoed de informatie op de Website omtrent producten en artikelen van tijd tot tijd aanpassen. Electro World Hoogendoorn geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen die worden getoond op deze Website. Voor vragen op dit gebied kunt u telefonisch, per brief of per e-mail contact opnemen met Electro World Hoogendoorn. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk verder van dienst zijn. Aan de op deze Website gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend. Electro World Hoogendoorn behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren.

6. AANSPRAKELIJKHEID
Electro World Hoogendoorn is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook en hoe ook genaamd (i) verband houdende of voortvloeiende uit deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) die is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) de Website, of voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de Website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van (hyper)link(s).

Electro World Hoogendoorn is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de Website of van materiaal dat of informatie die op de website beschikbaar is gesteld, of wordt verkregen, noch voor schade ten gevolge van problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie langs elektronische weg, zoals fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Electro World Hoogendoorn aan bezoekers van de Website of omgekeerd.

De hierboven opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de betreffende schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Electro World Hoogendoorn of haar leidinggevend personeel.

U vrijwaart Electro World Hoogendoorn voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, terzake van of verband houdende met de niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door u van de Website.

Indien u één of meer bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Electro World Hoogendoorn, behoudt Electro World Hoogendoorn zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruiksvoorwaarden en de wet. Bovendien heeft Electro World Hoogendoorn te allen tijde het recht om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de Website, alsmede verdere toegang tot de Website te weigeren.

7. TOEPASSELIJKE WETGEVING
Het Nederlands recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden alsmede op het bezoek aan en gebruik van de Website. Voor eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met het bezoeken en gebruiken van de Website gelden de Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel (AVED), welke te vinden zijn op www.uneto-vni.nl/stream/aved/20111214150552. Onder punt II.19 vindt u de uitleg over de Geschillencommissie Elektro.

8. PRIVACYVERKLARING
Als u via de Website uw gegevens invoert, bijvoorbeeld voor het stellen van vragen aan Hoogendoorn Witgoed dan zal Hoogendoorn Witgoed daarmee zorgvuldig omgaan. Electro World Hoogendoorn neemt uw privacy zeer serieus en neemt derhalve een aantal maatregelen om de privacy van haar klanten en bezoekers van de Website te waarborgen.

Om uw privacy te waarborgen
Electro World Hoogendoorn verklaart dat het alle klantengegevens vertrouwelijk behandelt en alleen gebruikt om u nog beter te kunnen helpen. Indien u heeft aangegeven hier prijs op te stellen, zal Electro World Hoogendoorn u van tijd tot tijd per e-mail op de hoogte te houden van nieuwe producten, speciale aanbiedingen en andere diensten zodra deze beschikbaar komen. Indien u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat laten weten via e-mailadres hoogendoorn@electroworld.nl.

We analyseren geregeld hoe bezoekers van de Website deze gebruiken om zodoende een beter beeld te krijgen hoe de site gebruikt wordt waardoor we in staat zijn verbeteringen aan te brengen. De informatie die we hiervoor verzamelen wordt alleen beoordeeld op het totale beeld en dus niet op klantniveau. Deze analyses zullen in rapporten verwerkt worden, maar hier zal geen individuele en persoonlijke informatie in te herkennen zijn.